دربــاره مـن :: میم حا کاف | محمدحسین کتابی تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان


متولد 1382
ساکن شهر قم
بسیجی: بیشتر علمی فرهنگی و عملیاتی
دانش آموزی: بیشتر سیاسی تا سیب زمینی
روحیه دانش آموزی: بیشتر مطالعاتی تا کنفراسی ، و بیشتر کنفرانسی تا شنوندگی
زندگی خصوصیم : error 404 not found